Historicky vzniklo Jednotné zemědělské družstvo “Rudá hvězda“ Merklín u Přeštic v roce 1975 sloučením 4 bývalých družstev: Roupov, Ptenín, Merklín a Zemětice. Takto vytvořený podnik hospodařil na více než 2.900 hektarech. V té době nebyla v družstvu téměř žádná výstavba, ta byla prováděna postupně v dalších letech. Mezi hlavní stavby patřila výstavba posklizňové linky se skladem v roce 1978, výstavba dvou stájí pro skot v Zeměticích v roce 1977, vybudování silážních jam v Zeměticích v roce 1983 a ve Pteníně v letech 1991 - 1993, výstavba vazné stáje ve Pteníně, ÚOS v Merklíně v roce 1985 a výstavba seníků Zemětice a Ptenín v letech 1985 a 1989.

Po transformaci zůstává podniku název Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic a dochází k postupnému úbytku obhospodařované plochy. I v porevolučních letech zůstává hlavním zaměřením družstva živočišná výroba, chov skotu ve vazných stájích a rozmnožovací chov prasat. Chov prasat byl definitivně zrušen v roce 2006 a dále už je provozován pouze chov skotu s produkcí mléka.

V roce 2001 družstvo zahájilo výstavbu moderní stáje pro dojnice s kapacitou 400 ks, dojírnou a příslušenstvím pro 2x20 ks. Zároveň byla provedena rekonstrukce vazného kravína v Zeměticích na porodnu a minidojírnu s kapacitou více jak 100 ks krav. Tato investice byla zlomem v chovu skotu. V roce 2005 provedlo družstvo rekonstrukci vazných stájí ve Pteníně a Bukové, které byly adaptovány na odchovny býků a jalovic. Poté následovala výstavba nové stáje pro dojnice v Zeměticích, která byla postavena na místě bývalého OMD. Na všech farmách byly vybudovány pastevní areály o celkové rozloze cca 200 ha. V roce 2006 byly vybudovány v Zemětichích velkokapacitní silážní žlaby s kapacitou 26 500 m3.